22/04/18

Συγκριτική Αξιολόγηση της Διάχυσης Καινοτομίας Μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στον Τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

Εστίαση στη Διαμοιρασμένη Κινητικότητα, Κινητικότητα-ως-Υπηρεσία (MaaS), και τα Συνδεδεμένα και Αυτόνομα Οχήματα (CAV)

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου NEWBITS, πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση σχετικά με τη διάχυση της καινοτομίας στον τομέα των ΕΣΜ σε τρεις ειδικές θεματικές περιοχές:
1) Διαμοιρασμένη Κινητικότητα, 
2) Κινητικότητα-ως-Υπηρεσία (MaaS) και 
3) Συνδεδεμένα και Αυτόνομα Οχήματα (CAV). 

Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, το κρίσιμο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν για την ΕΕ αλλά και τις ΗΠΑ, για την προώθηση της καινοτομίας στο πεδίο της Διαμοιρασμένης Κινητικότητας βρίσκεται στην υπέρβαση του εμποδίου της κρίσιμης μάζας και αυτό έγινε σε αρκετές περιπτώσεις με τη μαζική χρήση τεχνολογιών εντοπισμού και κοινωνικών δικτύων. Τα επιπρόσθετα στοιχεία επιτυχίας που αναγνωρίστηκαν είναι: 
α) η αύξηση της διαλειτουργικότητας και κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των πλατφορμών, 
β) η παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση των πολυτροπικών μεταφορών, 
γ) η επέκταση των προ-φόρων οφελών, 
δ) η δημιουργία κοινότητας αξιόπιστων χρηστών και 
ε) η ανάπτυξη μέτρων υποστηρικτικής πολιτικής.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου