02/10/11

Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων

Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: Ο Πλανήτης

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Δράση εμπίπτει στον 2ο στρατηγικό πυλώνα: «Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας». Στοχεύει στη δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσω της εξειδίκευσης της παραγωγής και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις 07/09/2011 και θα διαρκέσει έως τις 17/10/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου