07/10/11

Μεσογειακή Συνεργασία Καινοτόμων Clusters

Η Συνεργασία Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) Καινοτομίας που δραστηριοποιούνται κυρίως σε περιοχές της βόρειας Μεσογείου είναι ο στόχος του έργου "IC-MED (Inter-Clusters Mediterranee, www.ic-med.eu)", στο οποίο συμμετέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στο έργο συμμετέχουν 14 τεχνολογικοί και αναπτυξιακοί φορείς από περιφέρειες της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Στο πλαίσιο του έργου καταγράφηκαν τα υφιστάμενα clusters σε κάθε περιφέρεια και πραγματοποιήθηκαν επί τόπου συναντήσεις για να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας. Πενήντα πέντε clusters εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικές προτάσεις, καλύπτοντας 6 κύριους τομείς: Ενέργεια & Αειφόρο Κτίριο, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, Οπτικοηλεκτρονική Τεχνολογία, Ναυτική Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία  & Αγροδιατροφή.

Η συνεργασία των clusters σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η συγκέντρωση καινοτόμων ιδεών, η εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κλπ. Όσον αφορά τα clusters στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταγραφής, υπάρχουν λίγα τα οποία μοιάζουν περισσότερο με γεωγραφικά συγκεντρωμένα δίκτυα ή συνεταιρισμούς. Την περίοδο 1997-2005, υλοποιήθηκαν μερικά πιλοτικά έργα, με έμφαση κυρίως στην προώθηση δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΚΑΠΕ διερευνά τις δυνατότητες δημιουργίας και ανάπτυξης ενός ελληνικού cluster καινοτομίας στον τομέα των Αειφόρων Κτιριακών Υλικών / Κατασκευών. Ο όρος "αειφόρος δόμηση" αφορά την κατασκευή και διαχείριση κτιρίων με κεντρικό άξονα την ελαχιστοποίηση των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον κύκλο ζωής τους. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση αλλά και η κατεδάφιση ενός κτιρίου γίνεται με κριτήρια βέλτιστης διαχείρισης και εξοικονόμηση υλικών, νερού και ενέργειας, αλλά και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων και ρύπων.

Σε μια εποχή που ο κατασκευαστικός τομέας έχει υποστεί μείωση δραστηριότητας και το περιβάλλον είναι παγκόσμια προτεραιότητα, το μελλοντικό cluster αειφόρου δόμησης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, διεισδύοντας στην τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή ΕΚΤ & ΚΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου