01/09/12

Προκήρυξη Eco-Innovation

Η νέα προκήρυξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Eco-innovation για την οικολογική καινοτομία αποσκοπεί στην εφαρμογή της «οικολογικής καινοτομίας» σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP).
Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων.
Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις θεματικές περιοχές:
- Ανακύκλωση Υλικών, 
- Δομικά Προϊόντα και Υλικά,
- Τρόφιμα & Ποτά, 
- Νερό, 
- Πράσινες Επιχειρήσεις και Έξυπνες Αγορές.

Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ανωτέρω πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν νομική υπόσταση και να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 06/09/2012.

Περισσότερα www.anko-eunet.gr & Eco-Innovation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου