27/04/16

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΕΙΕ έχει συνεισφέρει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του τομέα της ελληνικής επιστημονικής έρευνας, για πάνω από 55 χρόνια. Σήμερα, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα 3 ερευνητικά Ινστιτούτα και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:
- Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), το οποίο έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.
- Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (IBMCB/ΕΙΕ), το οποίο δρα ως εστιακό σημείο, μοναδικό στην Ελλάδα, για την καινοτομία στην διεπιφάνεια της Χημείας και της Βιολογίας στους τομείς της υγείας, της έρευνας για ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτώνκαι της βιοτεχνολογίας.
- Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ), το οποίο προωθεί την έρευνα σε επιλεγμένους τομείς της πειραματικής και υπολογιστικής/θεωρητικής χημείας και φυσικής, επικεντρώνοντας στην κατανόηση της δομής και των ιδιοτήτων της ύλης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ύλης και φωτός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου