29/04/16

Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι η καλλιέργεια του καινοτομικού πνεύματος και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των φοιτητών, των αποφοίτων, του προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη μέσα από το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) σχεδιάστηκε για να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε φοιτητές και απόφοιτους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν κάποια καινοτομική επιχειρηματική δράση ή ασχολούνται, ήδη, με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Η καλλιέργεια της καινοτομικής σκέψης, καθώς και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ αποτελεί θεμελιώδη στόχο του υλοποιούμενου έργου. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν τις προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας, θα μπορούν να κάνουν χρήση τεχνικών αξιολόγησης, ενώ, θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο επιτυχίας ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος.

«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου