12/12/12

"Καινοτόμες Δράσεις"

"Το βιβλίο Καινοτόμες Δράσεις ρίχνει μια ματιά στην πρώτη γενιά των Ελληνικών Περιφερειακών Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων. Βασιζόμενη στις πρώτες εμπειρίες των 13 προγραμμάτων, περιγράφει σύντομα και αναλύει στατιστικά τα Ελληνικά έναντι των προγραμμάτων των άλλων EU-15 Κρατών Μελών, ενώ παράλληλα περιγράφει τα ιστορικά βήματα στη δημιουργία των στρατηγικών περιφερειακής καινοτομίας.

Ένα από τα δυνατότερα σημεία των Περιφερειακών Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων είναι το ότι επιτρέπουν να κοιτάξουμε πέρα από τις εμφανείς διαφορές, στις βαθύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που ενώνουν την Ελλάδα. Επιτρέπουν στους εταίρους να συνεργαστούν ως ίσοι στην ανάπτυξη των περιφερειών και να αναγνωρίσουν ότι πολλά από τα προβλήματα που συναντούν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από την κοινή δράση.

Δεδομένου ότι η καινοτομία είναι ο παράγοντας κλειδί για την ανταγωνιστικότητα στη εποχή της κοινωνίας της γνώσης, αυτό το βιβλίο συνεισφέρει στην αύξηση της γνώσης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία της καινοτομίας, προσφέρει νέες προοπτικές για τις περιφερειακές οικονομίες και χρησιμεύσει ως παράδειγμα για μελλοντικές παρεμβάσεις σε άλλους τομείς και πεδία της οικονομικής δραστηριότητας.

Η έκδοση αυτή συμβάλλει θετικά στη διεύρυνση της οπτικής γωνίας των τοπικών φορέων και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας για το σχεδιασμό των προσεχών καινοτόμων ενεργειών τους σε όλα τα επίπεδα, πολύ δε περισσότερο κατά την περίοδο προετοιμασίας των επόμενων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου