03/01/12

Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από Ερευνητικά Κέντρα

Μελέτη σχετικά με την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε πρόσφατα το Ουγγρικό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Hungarian Intellectual Property Office). Η μελέτη "IP Valuation at Research Institutes" περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση της εμπορευματοποίησης των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν "οδηγό" για τη μεταφορά τεχνολογίας από τα Ερευνητικά Κέντρα προς τη βιομηχανία.

Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας στην αγορά αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο για τα περισσότερα Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς, αφενός διαμορφώνει το πλαίσιο για τη σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία έρευνας και βιομηχανίας και, αφετέρου, μέσω της χορήγησης αδειών χρήσης και της ίδρυσης εταιρειών spin-off, αποφέρει έσοδα για τη βιωσιμότητα των ίδιων των Ιδρυμάτων.

Στη μελέτη προτείνονται μέτρα για τα 4 βασικά βήματα της στρατηγικής των Ερευνητικών Ιδρυμάτων: την απόφαση, την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την επικοινωνία και τον έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου