10/02/12

Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα στην Καινοτομία

"Άλλη μία θέση υποχώρησε η Ελλάδα στην Ε.Ε. με βάση τον δείκτη καινοτομίας. Η τελευταία αξιολόγηση βρήκε την Ελλάδα στην 20ή θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., έναντι της 19ης θέσης που κατείχε στην ίδια αξιολόγηση το 2010. Ειδικότερα, στην κατάταξη της καινοτομίας στην Ένωση (Innovation Union Scoreboard) που παρουσιάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα έχασε μία θέση σε όφελος της Ουγγαρίας. Η τελευταία κατέλαβε τη 19η θέση, από την 20ή που κατείχε ένα χρόνο πριν.

Στα σχετικώς ισχυρά στοιχεία της ελληνικής καινοτομίας συγκαταλέγονται:
- οι ανθρώπινοι πόροι,
- οι διασυνδέσεις ανθρώπων και επιχειρήσεων με παράγοντες καινοτομίας,
- η επιχειρηματικότητα και 
- η αξιοποίηση καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων από τις ΜμΕ. 
Αντίθετα, η χώρα υστερεί:
- σε ζητήματα χρηματοδότησης και υποστήριξης της καινοτομίας, 
- στις ιδιωτικές επενδύσεις και 
- στα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία (πατέντες, εμπορικά σήματα κλπ).

Σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς μεταβολής των παραγόντων που επηρεάζουν την καινοτομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με το IUS, το 2011 η Ελλάδα σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2010:
- στην αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων προώθησης της καινοτομίας/τεχνολογίας (venture capital), 
- στα νέα βιομηχανικά σχέδια και 
- στις πωλήσεις νέων προϊόντων. 
Αντίθετα, σημειώθηκε μεγάλη μείωση:
- στις δαπάνες καινοτομίας -εκτός αυτής που αναφέρεται στην έρευνα και τεχνολογία- και
- στην κατοχύρωση αδειών και πατεντών στο εξωτερικό.

Για την αξιολόγηση της καινοτομίας, η Ε.Ε. αξιοποιεί 24 διαφορετικά κριτήρια που σχετίζονται με δείκτες όπως ο αριθμός των διδακτόρων, το ποσοστό του πληθυσμού που αποφοιτά από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι κατοχυρώσεις πατεντών, εμπορικών σημάτων, οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες σε καινοτομία, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ά. Η χώρα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ε.Ε., εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία χωρών με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία (moderate innovators). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία κά). Στην πρώτη κατηγορία χωρών που διαπρέπουν στην καινοτομία (innovation leaders) ανήκουν, κατά σειρά, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου