01/09/11

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eco-innovation

Η πρωτοβουλία Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός της ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. 

Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων.

Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις θεματικές περιοχές: Ανακύκλωση Υλικών, Δομικά προϊόντα και υλικά, Τρόφιμα & Ποτά, Νερό και Πράσινο Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες. Το κάθε έργο έχει μέγιστη διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι στις 08/09/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου